Chat GPT

Đăng bởi: Giang Web - 2023-03-09 10:44:20 - 185 view

Chat GPT là một hệ thống trí tuệ nhân tạo được phát triển bởi OpenAI, được xây dựng trên cơ sở của mô hình ngôn ngữ tự động GPT (Generative Pre-trained Transformer). Chat GPT có khả năng tương tác với con người thông qua việc trả lời các câu hỏi và giải quyết các vấn đề.

Chat GPT có khả năng tự động học hỏi thông qua việc phân tích và tiếp nhận các thông tin từ người dùng, từ đó cải thiện khả năng phản hồi của hệ thống. Chat GPT sử dụng các kỹ thuật trí tuệ nhân tạo như xử lý ngôn ngữ tự nhiên (Natural Language Processing - NLP), học sâu (Deep Learning) và mô hình ngôn ngữ tự động (Language Model) để phân tích, hiểu và trả lời các câu hỏi của người dùng.

Với những khả năng ứng dụng đa dạng và tiềm năng phát triển, Chat GPT đang được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực như truyền thông, giải trí, kinh doanh, y tế, giáo dục, v.v... để cung cấp các dịch vụ trực tuyến và hỗ trợ giải quyết các vấn đề của người dùng.

Top